Thông tin chi tiết:
Ưng Thị Thu Hương
Tổ trưởng tổ khối 1 Ưng Thị Thu Hương
Giới tính Nữ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách